• Definition strategi Strategi har studerats, utvecklats och konstruerats modeller för under en lång rad av år. Dock har ännu så länge ingen klar och entydig definition slagit fast vad strateg egentligen är. En enkel förklaring till detta kan vara att olika människor tänker olika kring just vad strategi är, hur det kan tillämpas, när det […]