Själ och hjärta

Film i Väst har sin själ och sitt hjärta i samproduktion av långfilm. Det är också inom detta område som bolaget har sitt primära kunnande och kompetens, sina starka nationella och internationella nätverk. De publika och konstnärliga framgångarna, samarbeten med främst Nordens mest spännande, utmanande och kreativa regissörer och producenter har byggt ett internationellt välkänt och mycket starkt varumärke.

Film i Väst har alltid strävat efter att vara något mer än bara finansiär. Vi vill vara en bidragande part på en rad områden, må det handla om finanseringsstrukturer, kreativa val eller innehåll – en nyttig och väsentlig samproducent, inte en passiv partner. I en värld där maktstrukturer, förutsättningar och roller ändras snabbt och drastiskt ska Film i Väst vara en garant för att vi tillsammans med producenter, kreatörer, distributörer och visare navigerar så rätt som det bara går.

Film i Väst har sedan bolaget utvidgade sin verksamhet till medfinansiering av långfilm 1996/97 sett sig själv som en nordisk aktör med ett starkt engagemang och hjärta i svensk film, men också i dansk och norsk. Västra Götalands geografiska läge förklarar det valet. Film i Västs historia visar att det var rätt val.

Film i Väst ser dramaserier som viktiga, inte minst för att skapa en industri industri och nå publik, men finner det är svårt att se att bolaget Film i Väst skulle kunna bygga samma varumärke och framgång om vi huvudsakligen var finansiär av dramaserier. Film i Västs varumärke tror vi inbilskt nog har betydelse för att bygga svenskt (och nordiskt) gestaltat innehåll internationellt starkt.

Den värld som Film i Väst verkar i förändrar sig i mycket snabb takt. Gamla modeller och resonemang blir snabbt obsoleta. Framtidens affärsmodeller ser radikalt annorlunda ut än dagens. Makten ändrar ansikte och form. Vilken plats och relevans finns det för offentliga filmaktörer i en mycket nära framtid? Verksamheten står inför stora utmaningar:

Biofönstret – mainstream och konstnärlig film

En stor och viktig diskussion handlar om hur mycket av den så kallade svenska mainstreamfilmen som vi tror bör finnas på svensk biograf i framtiden. Hur mycket är vi beredda att satsa och hur ska dessa satsningar se ut? På samma sätt måste vi föra en diskussion om hur den konstnärliga filmen utvecklas i biograffönstret och andra fönster, så att den även når sin publik.

Film för plattformarna

Plattformarna har kommit för att stanna, men inte bara som visningsfönster. Det globala aktörerna etablerar sig i rask takt i olika territorier och producerar lokalt innehåll. Film i Väst som offentlig aktör och finansiär står inför stora utmaningar, men också möjligheter. Vår uppgift är att navigera och stärka vår relevans och betydelse i relation till plattformarna.

P&A, positionering och marknadsföring

Det produceras mer film och drama än vi konsumenter har tid att ta till oss. Konkurrensen om tittarna, oavsett visningsfönster, är brutal. Smalare filmer förmår inte att tränga igenom bruset och har sällan muskler att forma sin publik- och målsgruppsstrategi. Detta gäller till viss del även de mer publika filmerna. Vår diskussion om framtiden handlar också om och hur mycket vi också måste stärka filmernas marknadsföring och PR-arbete.

Film- och dramaproduktion i Västra Götaland

Film i Väst liksom andra regionala och nationella filmfonder som arbetar med selektiv finansiering ser allt mer utmaningar och begränsade möjligheter att säkra produktion i sina egna territorier. Det är nya mäktigare och kapitalstarkare aktörer som styr finansieringsstrukturerna och därmed var produktionen spelas in eller postproduceras. Film i Västs strategiarbete framgent innefattar fokus på hur vi utvecklar och stärker Västra Götalandsregionen som den ledande regionen för film- och dramaproduktion.

Utvecklad omvärldsanalys och strategi

Det globaliserade och framför allt radikalt förändrade produktionslandskapet kräver utvecklad omvärldsanalys och strategiska vägval. Film i Väst ska fortsatt vara ledande i det vi gör och med rätt samarbetspartners stärker säkerställer vi vår position och möjlighet att uppfylla vårt uppdrag.

Verksamhetsberättelse 2019

Mikael Fellenius, vd Film i Väst AB